نوشتن مثل صاعقه است

نوشتن مثل صاعقه است

نویسنده های زیادی در مسیر نوشتن به اشتباه می‎افتند. بس استر آلدریچ در یکی از رمان هایش درباره زنی پیشرو صحبت می‎کند که به عنوان عروس به مزرعه بزرگی در میدوست می‎رود. او در رویاهایش می‎خواهد نویسنده شود، اما آن جا خانه و خانواده ایی…

سودای نویسندگی

سودای داستان نویسی

نویسندگی در خلوت نوشتن و به راحتی منتشر کردن و شنیدن کف زدن های مردم نیست. زندگی روی دور انتخاب های ما می‎گردد. و پشت بند هر انتخاب شرایط مخصوص خودش به وجود می‎آید. ادبیات انتخاب من است. نوشتن و غرق داستان زندگی کردن. انتخابی…

وقتی از داستان حرف می زنم

نوشتن از داستان ترسناک است. خود داستان نویسی سخت هست اما پای ” از داستان نوشتن” که به میان می‎آید به تته پته می‎افتم. به این فکر می‎کنم که چرا نمی‎توانم هیچ حرفی در این باره بزنم. برایم سخت است نه به خاطر ناشناخته بودن….