تغییر و حرکت

برزخی به نام تغییر

به سنت نامه نوشتن هایم این بار از تغییر برایت حرف دارم، عزیز جان سلام! آدم ها متوجه تغیرات بیرونی شان می‌شوند. موهای سفیدشان را در آینه می‌بینند، چروک ها، لک های صورتشان را. شکمی که بیرون می‌زند، عضله ایی که آب می‎رود. همین تغیرات…

انتخابات مال خودت است

انتخاب ها مال خودت است

عزیز جان سلام؛ هیچ فکر کردی روزها چطور می‎گذرد؟ از انتخاب که نمی‎شود فرار کرد اما زندگی با چه انتخاب هایی می‎گذرد؟ چند وقت پیش یک کانال ناب پیدا کردم. از محمد رضا شعبانعلی، درباره مدل ذهنی. از بهترین چیز هایی بود که می‎توانستم این…

دوریختن اضافات با نوشتن

نوشتن در حال دور ریختن اضافات

نوشتن گاهی جانم را هم نجات می‎دهد. دبستانی که بودم می‎شد استاد جمع کردن دور ریختنی ها صدایم بزنند. سطل آشغال اتاقم پر نمی‎شد. همه چیز را نگه می‎داشتم. از کاغذهای نصفه و نیمه تا جعبه شیرینی و دستمال کاغذی، کاموا، بطری و میوه کاج…

لیست برنامه ریزی

برنامه ریزی یک دانشجوی نویسنده

من هرروز در کما به سر می‎‌برم، تا به خودم می‎آیم می‎بینم هر چه وقت بود، رفته که رفته! ناله سر می‌‎دهم پس کی درست و درمان بخوانم؟ کی درست و درمان بنویسم؟ البته همه تقصیر هم گردن من نیست؛ اوضاع روز این بلا را…

نوشتن از خود راه حل من

نوشتن از خود نقطه شروع نوشته های من است. از خودم می‎نویسم تا بیشتر بنویسم. روزانه سه یه چهار بار سراغ نوشتن رفتن و هر بار حداقل چهار کاغذ را پر کردن کار انقدرها راحتی نیست. به ذهن بعضی ها خطور می‎کند که، خوب سر…