نوشتن از خود راه حل من

نوشتن از خود نقطه شروع نوشته های من است. از خودم می‎نویسم تا بیشتر بنویسم. روزانه سه یه چهار بار سراغ نوشتن رفتن و هر بار حداقل چهار کاغذ را پر کردن کار انقدرها راحتی نیست. به ذهن بعضی ها خطور می‎کند که، خوب سر…

گفتگو با کتاب

این یک گفتگوی دو طرفه است!

من  خودکار به دست کتاب می‎خوانم. وقتی کتاب می‎خوانم باورم می‎شود این یک گفتگو است بین من و نویسنده. برای همین خودکار به دست کتاب می‎خوانم. کمی اوضاع را جدی می‎گیرم، به قول یکی از دوستانم الکی الکی شر می‎شوم! بعدِ هر صفحه انگار که…

خواندن و نوشتن

آونگی بین خواندن و نوشتن!

من آونگی بین خواندن و نوشتن هستم! می‎پرسی یعنی چه؟ می‎گویم یعنی معلق بودن بین این دو دنیا. در طول روز ۴ تا ۵ سهم خواندن و ۳ تا ۴ سهم نوشتن از امور روزانه من شده. صبح با نوشتن آغاز می‎شود. البته اگر خواب…